Výmena nádrží

V premávke je možné používať len nádrže s platným termínom tlakovej skúšky. Termín platnosti tlakovej skúšky uvádza výrobca nádrží na nádrži a v "pasporte nádrží". Uvedený termín je možné predĺžiť len ďalšou tlakovou skúškou v akreditovanej skúšobni. Takáto skúšobňa ale na Slovensku nie je zriadená. Je síce v susednej Českej republike ale táto skúška s demontážou, prepravou a následnou montážou stojí viac ako výmena nádrže. Nehovoriac o ďalšej platnosti ktorá by bola max 5 rokov a nie 10 ako pri novej nádrži.


Podľa EU legislatívy musí byť každá nádrž na LPG homologizovaná podľa predpisu EHK 67R-01. Toto je dokladované neodstrániteľným štítkom privareným k nádrži.  Uvedený štítok pri valcových nádržiach a nádržiach diskových umiestnených pod vozidlom sú privarené na viditeľnej strane nádrží. Pri nádržiach diskových umiestnených v priestore pre rezervné koleso, je to najčastejšie stredná spodná časť plynotesnej schránky nádrže, ku ktorej je možné sa dostať po demontovaní vrchnej časti plynotesnej schránky. Na štítkoch sú uvedené nasledovné údaje: 

- názov výrobcu
- typ nádrže
- výrobné číslo nádrže
- homologačné číslo podľa EHK 67R-01
- rozmer, váha a objem nádrže
- rok/mesiac výroby a niekedy aj rok/mesiac ukončenia platnosti (najčastejšie 10 rokov od výroby)